NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-12-2021
07-12-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
06-12-2021 6-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
05-12-2021 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
04-12-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-12-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
02-12-2021 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8
01-12-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
30-11-2021 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
29-11-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-11-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-11-2021 1-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
26-11-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-11-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
24-11-2021 5-8 TRÚNG ĐẦU: 5
23-11-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-11-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3