NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-12-2021
07-12-2021 31 | 64 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 64
06-12-2021 83 | 18 TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG BT: 18
05-12-2021 29 | 46 TRÚNG ĐỀ: 29X2 | TRÚNG BT: 46
04-12-2021 47 | 28 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 28
03-12-2021 07 | 18 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRƯỢT
02-12-2021 87 | 23 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRÚNG BT: 23
01-12-2021 12 | 05 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 05
30-11-2021 38 | 43 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 43
29-11-2021 88 | 20 TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG BT: 20
28-11-2021 88 | 00 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG BT: 00
27-11-2021 25 | 13 TRÚNG LÔ: 25 | TRƯỢT
26-11-2021 10 | 22 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
25-11-2021 12 | 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 30
24-11-2021 56 | 91 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRƯỢT
23-11-2021 80 | 11 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 11
22-11-2021 93 | 96 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG BT: 96