NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-12-2021
07-12-2021 631 TRÚNG SVIP 3C: 631
06-12-2021 784 TRÚNG SVIP 3C: 784
05-12-2021 329 TRÚNG SVIP 3C: 329
04-12-2021 547 TRƯỢT
03-12-2021 607 TRƯỢT
02-12-2021 587 TRÚNG SVIP 3C: 587
01-12-2021 812 TRƯỢT
30-11-2021 738 TRÚNG SVIP 3C: 738
29-11-2021 187 TRƯỢT
28-11-2021 988 TRÚNG SVIP 3C: 988
27-11-2021 924 TRƯỢT
26-11-2021 610 TRÚNG SVIP 3C: 610
25-11-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
24-11-2021 856 TRÚNG SVIP 3C: 856
23-11-2021 980 TRƯỢT
22-11-2021 693 TRƯỢT