NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-12-2021
07-12-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
06-12-2021 37 TRÚNG SVIP BT: 37
05-12-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
04-12-2021 63 TRÚNG SVIP BT: 63
03-12-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
02-12-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
01-12-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85X2
30-11-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
29-11-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
28-11-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
27-11-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
26-11-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
25-11-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
24-11-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
23-11-2021 06 TRÚNG SVIP BT: 06
22-11-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61