NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-12-2021
07-12-2021 30 TRƯỢT
06-12-2021 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84
05-12-2021 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29X2
04-12-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
03-12-2021 08 TRƯỢT
02-12-2021 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87X2
01-12-2021 23 TRƯỢT
30-11-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38X2
29-11-2021 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87X2
28-11-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88X2
27-11-2021 35 TRƯỢT
26-11-2021 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
25-11-2021 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
24-11-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56
23-11-2021 81 TRÚNG LÔ: 81
22-11-2021 92 TRÚNG LÔ: 92